Gjatë maj 2017 – janar 2018, SCI implementoi projektin “Përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfëra dhe të papunësuara dhe kontributin e tyre në familje dhe në komunitet”. Projekti u financua nga Agjencia Shqiptare për Mbështetjen e OSHC-ve (AMSHC) dhe kontribuoi në: (i) pajisjen e grave dhe vajzave me njohuri dhe aftësi që u mundësojnë atyre të ushtrojnë të drejtat e tyre; dhe (ii) të përmirësojë qasjen në shërbimet shëndetësore dhe ndihmën juridike për gratë dhe vajzat në nevojë.

Projekti ka punuar me gratë dhe vajzat e varfra dhe të papunësuara, me institucione dhe me OSHC-të në shtatë bashki të qarkut të Gjirokastrës. SCI:

(i) ka prodhuar dy broshura edukative me informacione të dobishme mbi të drejtën ligjore të grave lidhur me martesën dhe informacionin kryesor mbi çështjet e shëndetit të grave;

(ii) ka mbajtur 17 workshop-e edukative për të drejtat ligjore dhe çështjet e shëndetit të grave me pjesëmarrjen e 146 grave dhe vajzave;

(iii) organizoi 2 seminare trajnuese me 36 zyrtarë lokalë që adresojnë shqetësimet e grave dhe vajzave të varfëra dhe të papunë suara në qarkun e Gjirokastrës;

(iv) prodhoi 4 podkaste me informata të dobishme për të drejtën ligjore të grave lidhur me martesën dhe informacionin kyç për çështjet e shëndetit të grave; dhe

(v) zhvilloi një tryezë të rrumbullakët mbi “Mbështetjen e Grave të Varfra dhe të Papunësuara” me pjesëmarrjen e anëtarëve të Parlamentit që përfaqësojnë qarkun e Gjirokastrës, zyrtarë nga shtatë bashki dhe OSHC-të nga rrethi. Si një vazhdim i projektit, SCI siguroi mbështetje për disa gra të varfra dhe të papunësuara që morën pjesë në aktivitetet e projektit dhe u ndihmuan të trajtonin shqetësimet specifike.

Gjatë Maj 2017 – Dhjetor 2017, SCI ishte e angazhuar si partner i AË EN në zbatimin e projektit “Zgjerimi dhe përmirësimi i qasjes në drejtësi për individët dhe grupet e cenueshme si romët, gratë, fëmijët, personat me aftësi të kufizuara, viktimat e trafikimit dhe dhunës dhe LGBTI “, projekt i financuar nga projekti JUST II i USAID-it.

Ekspertja ligjore e SCI, Vjollca Meçaj, ka shërbyer si udhëheqëse dhe trajnere në këto aktivitete:

  • Workshop-e informative dhe edukative për grupet në disavantazh mbi të drejtat e tyre në lidhje me qasjen në drejtësi;         
  • Trajnimi i trajnerëve me ekspertë ligjorë që punojnë për organizatat anëtare të  AWEN;         
  • Sesione edukative me studentët e drejtësisë në Tiranë;        
  •  Programe në stacionet televizive lokale duke u fokusuar në qasjen në drejtësi për grupet e cenueshme.

 Në shtator 2017, SCI krijoi një Grup Organizativ Ad-hoc i përbërë nga 13 OShC dhe bashkë-organizoi një protestë kundër dhunës me bazë gjinore në Shqipëri, nxitur nga numri shqetësues i ngjarjeve tragjike që rezultojnë në vrasjen e grave nga bashkëshortët apo ish-burrat e tyre . Më shumë se 300 qytetarë, anëtarë të Parlamentit, artistë dhe gazetarë morën pjesë në këtë protestë.

Në shtator – nëntor 2017, SCI kontribuoi në zhvillimin e rekomandimeve lidhur me buxhetin e vitit 2018 për Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, të prezantuar në Ministri gjatë një seance publike.

Në mars të vitit 2016, SCI në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë         dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës dhe Projektit të Historisë  Orale në Kosovë organizoi një seminar njëditor mbi Historinë Orale në Tiranë me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur ndërkombëtar si Profesor Alessandro Portelli, eksperti italian për historinë orale dhe disa ekspertë të tjerë të shquar nga Gjermania, Serbia dhe Kosova, duke përfshirë Robert Elsie, studiues i historisë, kulturës dhe gjuhës shqipe, dhe         Sonia Biserko, drejtoreshë e Komitetit serb të Helsinkit. 

Në janar të vitit 2016, SCI në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale të Shqipërisë, Zyrën e Presidentit të Kosovës dhe Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) në Zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë organizoi shfaqjen e filmit dokumentar “Thinking of you” pë r gratë viktima të         dhunës gjatë luftës në Kosovë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të grupeve që përfaqësojnë këto gra dhe Presidenten e Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga.  

Gjatë vitit 2016 – 2017, SCI mori pjesë në disa iniciativa nga aktorët e shoqërisë civile në Shqipëri për të rritur ndërgjegjësimin apo duke protestuar kundër shkeljes së të drejtave të njeriut, përfshirë gratë dhe të drejtat e fëmijëve. Në korrik të vitit 2016, SCI mori pjesë në mbledhjen publike nga OShC-të duke kërkuar që anëtarët e Parlamentit të miratojnë ligjin për verifikimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve si pjesë e raportit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri (të ashtuquajturit ‘ligj i verifikimit’). Ndërsa në dhjetor 2016, SCI ishte pjesë e një grupi të OSHC-ve që lëshuan një deklaratë publike për të kërkuar që Gjykata Kushtetuese të mbajë ‘ligjin e verifikimit’.

en_USEnglish