“Njerëzit për Njerëzit – Ne besojmë në muzikë” është një projekt që nisi në janar të këtij viti dhe do të përfundojë në muajin gusht 2023. Instituti për Kontratën Shoqërore është organizata kryesore dhe dy organizatat partnere janë: “Odjek” nga Serbia dhe “Pro Ars” nga Maqedonia e Veriut. Ky projekt synon të forcojë marrëdhëniet midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe për të kontribuar në bashkëpunim të mëtejshëm në të drejtat e njeriut, lirinë artistike, angazhimin qytetar, dhe shoqëri më të paqta. Në muajin prill do të mbahet koncerti recital në Tiranë, ndërsa koncerti final do të jetë në muajin gusht 2023, në Shkup, ku rreth 60 anëtarë të korit dhe 3 drejtues artistikë dhe menaxherë do të performojnë dy këngë nga vendi i tyre dhe një këngë nga vendet respektive.
Gjatë muajve korrik – gusht 2020, të rinjtë e projektit “Udhërrëfyesit e Rinj” në Gjirokastër, punuan për përgatitjen e dy itinerareve të reja turistike rreth qendrës arkeologjike të Antigonesë dhe atraksione turistike të fshatit Peshtan. Turizmi kulturor dhe natyror ka filluar të eksplorohet vitet e fundit në Shqipëri dhe ka risjellë interesin tek banorët për të promovuar kulturën, historinë, kulinarinë dhe natyrën e zonës, kështu eksplorimi i Udhërrëfyesve të Rinj për të finalizuar dy itineraret e reja u bë më i lehtë me ndihmen e banorëve të këtyre zonave dhe Prof. Iris Pojani. SCI printoi 200 fletëpalosje me itinerare përreth Antigonesë dhe 200 fletëpalosje me itinerare të fshatit Peshtan, të cilat u shpërndanë në hotele, restorante, organizata rinore dhe në bashkinë e Gjirokastrës.
Gjithashtu, u postuan në faqen e web të SCI dhe në facebook ku arritën mbi 1085 klikime. Në Shtator 2020, SCI me 20 Udhërrëfyesit e Rinj finalizuan projektin me një video promovuese në pikat kryesore të qytetit të Gjirokastrës të cilat u prezantuan nga vetë të rinjtë. Disa nga pikat ishin: Kalaja e Gjirokastrës, Obelisku, Pazari i Vjetër, Lagjia e Vjetër, Tuneli i Luftës së Ftohtë etj. Kjo video u shikua nga 27,659 njerëz në Facebook dhe u nda nga të tjerët 113 herë. Ky projekt, shërbeu në promovimin e të rinjve që punojnë si guida turistike por edhe në promovimin e qytetit të Gjirokastrës pas një periudhe të gjatë e të vështirë për turizmin, për shkak të pandemisë globale të Covid-19.
‘’NE” është një projekt i financuar nga GIZ Albania, i cili u zbatua nga SCI në qarqet e Tiranës, Gjirokastrës, Korccës, Fierit dhe Durrësit dhe u finalizua me 30 Shtator 2020 pas një periudhe implementimi 1 vjeçare. Pas realizimit të 10 video-mesazheve nga individë që kanë arritur të realizojnë ëndrrat e tyre në sipërmarrje të ndryshme, SCI zhvilloi në 5 qarqet trajnimin me temë “Zhvillimi i Aftësive Personale dhe Aksesi në Tregun e Punës” ku ishin të pranishëm mbi 50 të rinj. Në këto trajnime u diskutua mbi problemet që të rinjtë ndeshin në tregun e punës, rolin e aktivizmit social në formimin e tyre dhe gjithashtu u ndanë histori suksesi të sipërmarrjeve të ngritura nga vetë ata.
SCI nisi zbatimin e projektit “Udhërrëfyesit e Rinj”, në 7 bashki të rajonit të Gjirokastrës dhe synon të pasurojë burimet turistike të Gjirokastrës përmes angazhimit të të rinjve. SCI do të zgjedhë 25 të rinj dhe do t’i trajnojë ata të jenë guida turistike për bashkitë / fshatrat ku
ata jetojnë. SCI krijoi një inventar të burimeve turistike në Gjirokastër dhe bazuar në ato materiale përgatiti dy itinerare të reja – destinacionet e Antigonesë dhe Peshtan. Udhërrëfyesit e Rinj gjithashtu do të promovohen duke shpërndarë informacionin e tyre në të gjitha hotelet, restorantet dhe pikat e tjera turistike në Gjirokastër.
SCI prodhoi 10 podkaste që u shpërndanë përmes radios dhe platformave në internet në një seri me titull “Nën të Njëjtin Zë” duke u përqëndruar në marrëdhëniet midis burrave dhe grave në Shqipëri, bazuar në histori të jetës reale. Qëllimi i këtij projekti ishte të theksojë rastet kur burrat dhe gratë bashkëpunojnë së bashku duke treguar shembuj të mirë për t’u ndjekur në mënyrë që të kemi një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë në të ardhmen. Këto seri gjithashtu adresojnë stereotipe të fshehura gjinore dhe promovojnë shembuj të mirë të partneriteteve të barabarta midis burrave dhe grave në jetën profesionale dhe familjare në Shqipëri.
Në shkurt të vitit 2019, SCI organizoi në Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) në Tiranë ekspozitën me fotografi “Balkan Girl Power”, e cila përmbylli aktivitete nën një iniciativë rajonale të ndërmarrë nga pesë organizata partnere: SCI në Shqipëri; Këshilli Kombëtar i Rinisë i Maqedonisë së Veriut (NYCM); iACT në Mal të Zi; Organizata për promovimin e aktivizmit (OPA) në Serbi; dhe Qendra
Artpolis – Arti dhe Komuniteti nga Kosova. Ekspozita u ndoq nga më shumë se 150 njerëz të ftuar dhe qëndroi e hapur deri në fund të shkurtit 2019. Artistja e njohur shqiptare – britanike Lala Meredith Vula hapi ekspozitën me një fjalim për këtë eksperiencë që bëri bashkë 5 shtete, duke e mbyllur me ndarjen e çmimeve për fotot më të mira. SCI prodhoi 500 Kalendarë BGP me fotot më të mira nga vajzat. Edhe pse projekti mbaroi, ekspozita “Balkan Girl Power” u hap edhe në Ulqin, Mali i Zi si pjesë e Seanema Film Festival.

Gjatë Maj 2017 – Janar 2018, SCI implementoi projektin “Përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfëra dhe të papunësuara dhe kontributin e tyre në familje dhe në komunitet”. Projekti u financua nga Agjencia Shqiptare për Mbështetjen e OSHC-ve (AMSHC) dhe kontribuoi në: (i) pajisjen e grave dhe vajzave me njohuri dhe aftësi që u mundësojnë atyre të ushtrojnë të drejtat e tyre; dhe (ii) të përmirësojë qasjen në shërbimet shëndetësore dhe ndihmën juridike për gratë dhe vajzat në nevojë.

Projekti ka punuar me gratë dhe vajzat e varfra dhe të papunësuara, me institucione dhe me OSHC-të në shtatë bashki të qarkut të Gjirokastrës. SCI:

(i) ka prodhuar dy broshura edukative me informacione të dobishme mbi të drejtën ligjore të grave lidhur me martesën dhe informacionin kryesor mbi çështjet e shëndetit të grave;

(ii) ka mbajtur 17 workshop-e edukative për të drejtat ligjore dhe çështjet e shëndetit të grave me pjesëmarrjen e 146 grave dhe vajzave;

(iii) organizoi 2 seminare trajnuese me 36 zyrtarë lokalë që adresojnë shqetësimet e grave dhe vajzave të varfëra dhe të papunë suara në qarkun e Gjirokastrës;

(iv) prodhoi 4 podkaste me informata të dobishme për të drejtën ligjore të grave lidhur me martesën dhe informacionin kyç për çështjet e shëndetit të grave; dhe

(v) zhvilloi një tryezë të rrumbullakët mbi “Mbështetjen e Grave të Varfra dhe të Papunësuara” me pjesëmarrjen e anëtarëve të Parlamentit që përfaqësojnë qarkun e Gjirokastrës, zyrtarë nga shtatë bashki dhe OSHC-të nga rrethi. Si një vazhdim i projektit, SCI siguroi mbështetje për disa gra të varfra dhe të papunësuara që morën pjesë në aktivitetet e projektit dhe u ndihmuan të trajtonin shqetësimet specifike.

Gjatë Maj 2017 – Dhjetor 2017, SCI ishte e angazhuar si partner i AË EN në zbatimin e projektit “Zgjerimi dhe përmirësimi i qasjes në drejtësi për individët dhe grupet e cenueshme si romët, gratë, fëmijët, personat me aftësi të kufizuara, viktimat e trafikimit dhe dhunës dhe LGBTI “, projekt i financuar nga projekti JUST II i USAID-it.

Ekspertja ligjore e SCI, Vjollca Meçaj, ka shërbyer si udhëheqëse dhe trajnere në këto aktivitete:

  • Workshop-e informative dhe edukative për grupet në disavantazh mbi të drejtat e tyre në lidhje me qasjen në drejtësi;         
  • Trajnimi i trajnerëve me ekspertë ligjorë që punojnë për organizatat anëtare të  AWEN;         
  • Sesione edukative me studentët e drejtësisë në Tiranë;        
  •  Programe në stacionet televizive lokale duke u fokusuar në qasjen në drejtësi për grupet e cenueshme.

 Në shtator 2017, SCI krijoi një Grup Organizativ Ad-hoc i përbërë nga 13 OShC dhe bashkë-organizoi një protestë kundër dhunës me bazë gjinore në Shqipëri, nxitur nga numri shqetësues i ngjarjeve tragjike që rezultojnë në vrasjen e grave nga bashkëshortët apo ish-burrat e tyre . Më shumë se 300 qytetarë, anëtarë të Parlamentit, artistë dhe gazetarë morën pjesë në këtë protestë.

Në Shtator – Nëntor 2017, SCI kontribuoi në zhvillimin e rekomandimeve lidhur me buxhetin e vitit 2018 për Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, të prezantuar në Ministri gjatë një seance publike.

Në Mars të vitit 2016, SCI në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë  dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës dhe Projektit të Historisë Orale në Kosovë organizoi një seminar njëditor mbi Historinë Orale në Tiranë me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur ndërkombëtar si Profesor Alessandro Portelli, eksperti italian për historinë orale dhe disa ekspertë të tjerë të shquar nga Gjermania, Serbia dhe Kosova, duke përfshirë Robert Elsie, studiues i historisë, kulturës dhe gjuhës shqipe, dhe  Sonia Biserko, drejtoreshë e Komitetit Serb të Helsinkit. 

Në Janar të vitit 2016, SCI në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale të Shqipërisë, Zyrën e Presidentit të Kosovës dhe Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) në Zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë organizoi shfaqjen e filmit dokumentar “Thinking of you” për gratë viktima të dhunës gjatë luftës në Kosovë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të grupeve që përfaqësojnë këto gra dhe Presidenten e Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga.  

Gjatë vitit 2016 – 2017, SCI mori pjesë në disa iniciativa nga aktorët e shoqërisë civile në Shqipëri për të rritur ndërgjegjësimin apo duke protestuar kundër shkeljes së të drejtave të njeriut, përfshirë gratë dhe të drejtat e fëmijëve. Në Korrik të vitit 2016, SCI mori pjesë në mbledhjen publike nga OShC-të duke kërkuar që anëtarët e Parlamentit të miratojnë ligjin për verifikimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve si pjesë e raportit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri (të ashtuquajturit ‘ligj i verifikimit’). Ndërsa në dhjetor 2016, SCI ishte pjesë e një grupi të OSHC-ve që lëshuan një deklaratë publike për të kërkuar që Gjykata Kushtetuese të mbajë ‘ligjin e verifikimit’.

en_USEnglish