Instituti për Kontratën Shoqërore (SCI) është një organizatë jofitimprurëse e regjistruar në Shqipëri, e themeluar në korrik të vitit 2015 nga një grup ekspertësh shqiptarë me eksperiencë dhe Instituti i Menaxhimit të Lindjes Perëndimore me bazë në SHBA (EWMI). SCI kontribuon në forcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike përmes:

1. Angazhimit qytetar,

2. Pjesëmarrjes në zhvillimin dhe zbatimin e politikave në nivel qendror dhe lokal,

3. Promovimit të bashkëpunimit rajonal për zhvillim të qëndrueshëm bazuar në drejtësi dhe mundësi të barabarta.

Ne besojmë në misionin tonë dhe qasja jonë është të promovojmë praktikat, programet dhe politikat progresive. SCI është e angazhuar të kontribuojë në barazinë gjinore dhe mbështetjen sociale dhe i kushton vëmendje të veçantë angazhimit të të rinjve, grave dhe vajzave. SCI siguron që këto elemente të jenë gjithmonë pjesë e politikës dhe iniciativave të saj.

SCI ka një listë të gjerë ekspertësh dhe profesionistësh nga fusha të ndryshme të cilët angazhohen në realizimin e aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme. Gjithashtu, SCI është bashkë-themeluar nga EWMI (East West Management Institute – USA), i cili kontribuon vazhdimisht në zhvillimin e tij organizativ dhe programatik. SCI ka një bashkëpunim të gjerë me organizatat partnere dhe donatorët dhe merr pjesë në aktivitete reciproke të realizuara në partneritete ose rrjete.

SCI udhëhiqet nga Bordi i Drejtorëve i cili është i angazhuar në organizatë dhe ka një ekspertizë të jashtëzakonshme. SCI ka një staf profesional në përmbushjen e misionit të organizatës.

en_USEnglish