{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-8d6cd89328b640ae648e9d65683ce9d4' }}

Gjatë periudhës shkurt-korrik 2018, SCI implementoi projektin “Rrjeti AIS, E-Demokracia (Për një Shoqëri aktive dhe gjithëpërfshirëse – Qytetaria Digjitale)”, në partneritet me dy organizata: “Gruaja në Zhvillim”, Korçë dhe “Syri i Medias së Re”, Gjirokastër. Aktivitetet e projektit u zbatuan në 6 muaj në komunat e Devollit, Tepelenës dhe Libohovës.

Qëllimi i projektit ishte përmirësimi i cilësisë së jetesës për qytetarët që jetojnë në komunat Devoll, Tepelenë dhe Libohovë, duke u dhënë atyre mundësinë për të marrë pjesë në procesin e hartimit të politikave dhe më saktësisht në çështjet që lidhen me ofrimin e shërbimeve nga zyrat dhe agjencitë e komunave përkatëse. SCI dhe partnerët e saj krijuan dy koalicione lokale, një në Libohovë dhe një në Tepelenë, me pjesëmarrjen e anëtarëve aktivë të komunitetit. Këto koalicione, në bashkëpunim të ngushtë me Koalicionin Lokal të Devollit (që ishte krijuar tashmë nga një projekt i mëparshëm i zbatuar nga partneri lokal i SCI në Korçë). Stafi i projektit ka realizuar edhe dy Scorecards të bazuara në komunitet, në komunat e Tepelenës dhe Libohovës dhe ka monitoruar zbatimin e buxhetit komunal të tri komunave.

Rezultatet u ndanë me publikun në dy forume të hapura që u zhvilluan në çdo komunë me pjesëmarrës nga institucionet e qeverisjes vendore, anëtarë të koalicioneve lokale dhe qytetarë aktivë. Projekti gjithashtu paraqiti një iniciativë të re, “E Demokracinë”, duke përdorur IT për të ndërtuar një platformë interaktive online (ëëë.e-demokracia.al) për t’i shërbyer qytetarëve të tri komunave. Nëpërmjet kësaj platforme ata mund të paraqesin problemet, shqetësimet dhe sugjerimet e tyre lidhur me shërbimet e ofruara nga komunat, dhe komentet e paraqitura në platformë u raportohen pastaj institucioneve LG nga anëtarët e koalicioneve. Kjo platformë është shumë e lehtë për tu përdorur dhe qytetarët mund të gjejnë informacion të dobishëm në lidhje me shërbimet e ofruara nga institucionet e qeverisjes lokale. Pas përfundimit të projektit, anëtarët e koalicioneve lokale morën administrimin e faqes, duke garantuar qëndrueshmërinë e saj.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3705c657fbeeaa24bb15bc25fb13afc8' }}

Gjatë periudhës prill-gusht 2018, SCI zbatoi projektin “Për bashki të hapura dhe të aksesueshme nga qytetaret”, financuar nga  ACTION SEE- Rrjeti i Përgjegjshmërisë, Teknologjisë dhe Hapësirës Institucionale në Evropën Juglindore, financuar nga Bashkimi Evropian. SCI zbatoi aktivitetet e projektit në 5 muaj në bashkitë Fushe-Arrez, Kurbin, Shijak, Rrogozhinë dhe Maliq. Projekti u përqëndrua në bashki të cilat ende nuk kishin filluar të përgatitnin Programin e tyre të Transparencës dhe i erdhi në ndihmë në fillimin e këtij procesi.

Nga ky projekt u:

 • Kryen analiza të Regjistrave të Kërkesave dhe Ankesave në secilën bashki;
 • Kryen analiza të pozitës së Koordinatorit për të drejtën e Informimit në bashki dhe fushëveprimin e tij në secilën bashki;
 • Krye një fushatë sensibilizimi për qytetarët që jetojnë në këto bashki, duke i edukuar ata për të drejtën e tyre për qasje në informacion dhe shërbime komunale.

Pas përfundimit të projektit, dy bashki përfunduan dhe përditësuan programet e tyre të Transparencës, tre bashki filluan të hartojnë Programin e tyre të Transparencës, në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi në Shqipëri. Pesë bashkitë e synuara nga projekti, tani:

 • Kanë regjistra të dedikuar për kërkesat / ankesat e qytetarëve;
 • Stafi i bashkive është më i vetëdijshëm për detyrimet ligjore që  duhet t’i përgjigjen kërkesave të qytetarëve;
 • Secila bashki ka një fushë pune të përpunuar mirë për pozitën e Koordinatorit për të drejtën e informimit në bashki;

Qytetarët, grupet e biznesit dhe aktorët e tjerë vendorë në secilën bashki kanë një kuptim më të mirë të të drejtave të tyre për qasje në informacion lidhur me bashkinë dhe mekanizmat që ata mund të përdorin për të kërkuar informacione dhe / ose shërbime.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-dd2e54f6a09f415e48df19a0e79d5046' }}

Si pjesë e projektit, drejtorja e SCI, Olda Ceta, mori pjesë në një vizitë studimore në Cardiff (Uells) dhe Edinburg (Skoci), organizuar për përfaqësuesit e organizatave që kishin zbatuar projekte të suksesshme në kuadër të programit ACTION SEE. Gjatë dy vizitave, pjesëmarrësit mësuan më shumë rreth modeleve për përfshirjen qytetare dhe proceset e demokracisë.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2f560e9cc91f5677b02baa79cabe6fa9' }}

Në 1 prill 2018, SCI filloi të zbatojë projektin “Përmirësimi i dhënies dhe zbatimit të dënimeve alternative”, një projekt njëvjeçar i financuar nga Monitorimi i Programit të Sub-Granteve të Sistemit Gjyqësor, zbatuar nga Save the Children dhe CILSP me fondet e BE.

Ky projekt synon të:

 • të përmirësojë shkallën dhe cilësinë e dënimeve alternative të dhëna nga gjykatat dhe të monitorohen nga zyrat e Shërbimit të Provës (PbS) në Tropojë, Dibër, Krujë (në Shqipërinë Veriore) dhe Përmet, Pogradec, Sarandë (në Shqipërinë e Jugut) dhe më gjerë.
 • të rrisë mundësitë për shkelësit e ligjit për herë të parë dhe ata me rrezik të ulët, që t’i respektohen të drejtat e tyre, të riintegrohen në shoqëri dhe të kryejnë një jetë larg nga krimi, pasi të kenë përfunduar dënimin e tyre.

Gjatë periudhës së raportimit, SCI përfundoi aktivitetet e mëposhtme:

 • U nënshkrua një Memorandum Bashkëpunimi me Shërbimin e Provës, me miratimin e Ministrisë së Drejtësisë duke ofruar trajnime për një grup studentësh të drejtësisë që punojnë si ekspertë të rinj për këtë projekt;
 • U përgatit Protokolli i Monitorimit për vlerësimin e vendimit të gjykatës me mandat dënime alternative dhe pyetësori për intervistat me gjyqtarët në gjykatat përkatëse;
 • Takim me gjyqtarët kryesorë dhe prokurorët në gjykatat përkatëse për të paraqitur qëllimin, qasjen dhe aktivitetet e projektit dhe për të siguruar bashkëpunimin e tyre;          
 • U botuan kopjet e vendimeve të gjykatës që kërkonin shërbime  alternative dhe u vlerësuan bazuar në Protokollin e Monitorimit;
 • Filloi  organizimi i fokus grupeve me shkelësit e ligjit që do të shërbejnë për të nxjerrë në pah përvojën e tyre gjatë kryerjes së këtyre dënimeve dhe për të marrë komentet e tyre mbi mënyrat e përmirësimit për zbatimin e këtyre dënimeve, në mënyrë që ata të mund të riintegrohen në shoqëri dhe të kenë  një jetë larg nga krimi.

Ky projekt pritet të realizohet deri më 31 mars 2019.

Që  nga maji i vitit 2017, SCI është pjesë e NWG për Monitorimin e  Reformës së Administratës Publike, si një komponent i platformës rajonale WeBER (njëkohësisht në zbatim në Ballkanin Perëndimor) të udhëhequr nga IDM në Shqipëri. Gjatë Maj-Dhjetorit 2017, SCI kontribuoi në aktivitetet dhe dokumentet të zhvilluara nga NWG.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-364fb1e1178f1329fc2caa1b5d59d39a' }}

Gjatë muajit mars 2016 – mars 2017, SCI ishte partner i IDRA në zbatimin e projektit “Legjislacion rezistent ndaj korrupsionit”. SCI ka ndihmuar IDRA të rekrutojë ekspertë ligjorë që janë trajnuar  për teknikat e korrigjimit të korrupsionit; ndihmoi IDRA të organizojë trajnimin e tyre; dhe organizoi eventin e nisjes të projektit. Në mars të vitit 2017, SCI organizoi eventin ku IDRA lançoi platformën online që përmban aktet ligjore të shqyrtuara nga ekspertët e korrupsionit të trajnuar nga ky projekt.

Gjatë periudhës qershor 2016 – prill 2017, SCI kontribuoi në zbatimin e fazës së dytë të programit STAR 2 për të monitoruar zbatimin e Reformës Administrative dhe Territoriale (ATR) në Shqipëri. Menaxheri i Programit të SCI kreu kërkime cilësore dhe organizoi fokus grupe me punonjësit e bashkive dhe anëtarët e komunitetit në pesë bashki. Pas përfundimit të punës në terren, SCI dorëzoi raporte individuale për secilën bashki për punën e saj në drejtim të efikasitetit, transparencës, sundimit të ligjit, llogaridhënies dhe pjesëmarrjes së qytetarëve. SCI prezantoi dhe diskutoi raportet me palët e interesuara në secilën bashki.

Që nga dhjetori 2016, SCI është pjesë e Koalicionit “Justice for all” në Shqipëri, i përbërë nga organizata udhëheqëse të të drejtave të njeriut dhe rrjete në vend. Koalicioni kontribuon në krijimin e një sistemi gjyqësor transparent, të pavarur, efikas dhe të besueshëm. Puna e Koalicionit mbështetet nga misioni i USAID-it dhe misioni i BE-së në Shqipëri. Ekspertja ligjore e SCI Vjollca Meçaj luajti një rol udhëheqës në përgatitjen dhe paraqitjen e rekomandimeve të Koalicionit në tavolinat e konsultimeve publike të organizuara nga Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore, të Drejtat e Njeriut dhe Administrata Publike, si dhe në zhvillimin e qëndrimeve dhe         deklaratave publike të Koalicionit në lidhje me çështjet kyçe çështje të tilla si reforma në drejtësi; procesi i vlerësimit të përkohshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve; dhe krijimin e strukturave për procesin e verifikimit.

en_USEnglish