Përfshirja më efektive e qytetarëve në qeverisjen vendore në qarkun e Korçës

632 Views

Gjatë periudhës gusht 2018 – prill 2019, SCI në bashkëpunim me shoqatën “Gruaja në Zhvillim” në Korçë ndërmorën një nismë për përmirësimin e performancës së qeverisjes vendore në qarkun e Korçës përmes funksionimit efektiv dhe novator të mekanizmave për pjesëmarrjen e qytetarëve në nivelin e qeverisjes vendore në këtë qark.

Përmes vlerësimit të mekanizmave egzistues për përfshirjen e qytetarëve në qeverisjen vendore dhe diskutimeve me qytetarët në gjashtë bashki të qarkut Korçë (Bilisht, Pogradec, Ersekë, Pustec, Korçë, Maliq), SCI dhe shoqata “Gruaja në Zhvillim” nxorën në pah praktikat më të mira dhe problemet lidhur me përfshirjen e qytetarëve në qeverisjen vendore në këtë qark. Ky proces shërbeu edhe për të identifikuar të ashtuquajturit ‘agjentë të ndryshimit’. Këta janë qytetarë aktivë që shërbejnë si pika kryesore në përpjekjet e komunitetit ku ata jetojnë, për të adresuar problemet, shqetësimet dhe sugjerimet e qytetarëve lidhur me institucionet e qeverisjes lokale. SCI krijoi një platformë online (http://agjentetendryshimit.com/) për të paraqitur hartën e “agjentëve të ndryshimit” të pranishëm në çdo rajon në të gjashtë bashkitë e qarkut të Korçës. SCI nënshkroi, po ashtu, një  Memorandum Mirëkuptimi me Këshillin e Qarkut, duke siguruar kështu përkushtimin e institucioneve të qeverisjes vendore për të bashkëpunuar me ‘agjentët e ndryshimit’ në mënyrë që këta të fundit t’i informojnë komunitetet për çështje të ndryshme që lidhen me qeverisjen vendore dhe t’ju përcjellin institucioneve përkatëse shqetësimet e qytetarëve. Projekti i titulluar “Qeverisja komunitare: Sfidat e funksionimit të mekanizmave të pjesëmarrjes së qytetarëve në qarkun e Korçës” u financua nga LëvizAlbania.

en_USEnglish